Public Republic Art Studio

Милена Кирова

Prof. Milena Kirova

Проф. дфн Милена Кирова

Лични данни

Родена 03.06.1958 в София

Образование

Гимназия с преподаване на английски език, Пловдив – 1977
Българска филология, СУ “Св. Кл. Охридски” – 1981
ІІ специалност – Английска филология

Научни степени

Доктор на филологическите науки – 2001
Доктор на науките – 1987

Специализации

Fulbright Teaching Fellowship, 1989-1991
Rockefeller Fellowship and Residency in Bellagio Study and Conference Center (Italy), Sept. – Oct. 1993
British Council Research Fellowship – at the Center for Psychoanalytic Studies at the University of Kent, Oct. 1994 – April 1995
University of Geneva Research Fellowship, Geneva, April – August 1995
Summer University at CEU, Budapest, 1989
Senior Fellowship in Gender and Culture, CEU, Budapest, Febr. – June 2000

Преподавателски опит в България

СУ “Св. Кл. Охридски”
Професор по Нова българска литература – януари 2003
Ръководител на катедра „Българска литература” в СУ от 2003 година
Доцент по Нова българска литература – окт. 1996
Главен асистент: 1991 – 1996
Старши асистент: 1988 – 1989
Асистент: 1987 – 1989
Хоноруван преподавател: 1983 – 1987

Други университети в България

Нов български университет, лекции по теория на психоанализата: 1991 – 1993
Пловдивски университет, лекционен курс “Психоанализа и литература”: 1996 – 1998

Университети в чужбина

Гост-професор в Университета на Варшава – май 2009
Гост-професор в Университета „Мария Кюри”, Люблин – май 2009
Гост-професор в университета “Монаш” – Мелбърн, Австралия: януари-май, 2006
Гост-професор в Белградския университет, лекции по история на българската литература: май 2002
Университет на Хелзинки, лекции по най-нова българска литература (90те години на ХХ век): октомври 2000
Централноевропейски университет, Будапеща, лекции “Жените и канонът в литературата”: ноември 2000
Университет на Кент, Великобритания, лекция “Удоволствието от текста: психоанализа и литература”: февруари 1995
Университет на Калифорния, Лос Анджелес, гост-преподавател по българска цивилизация, български език и българска литература: 1989 – 1991

Преподавани дисциплини в СУ”Св. Климент Охридски”

История на българската литература от Освобождението до Първата световна война – Слав. филология, Бълг. филология – задочници, втора специалност, постоянна
Конструиране на родови идентичности в библейския текст – Магистърски програми по антропология, литературознание и преводач-редактори, 2003 –
Създаване на критически текст. Магистърска програма за преводач-редактори, 2002 –
Въведение в изследванията на рода (gender) – Магистърска програма за социални изследвания на пола, Философски факултет, 2002 – 2004
Теория на мита и история на митологията – Факултет по журналистика, магистърска програма: 1996-1997
История на психоаналитичната критика – СИД, Българска филология, 1995-1998
Семинарите на Лакан – СИД, Българска и Славянски филологии, 1997-1999
Въведение в теорията на психоанализата – СИД, Българска филология, 1993-1996

Друг професионален опит

Европейски експерт по образование – от 2009 г.
Експерт към Националната агенция за оценка и акредитация – от 2007 г.
Член на Специализирания съвет по литературознание към ВАК: 2001-2010
Вестник “Култура” – постоянен наблюдател на най-новата българска и преводна литература: 1995 –
Университетско издателство “Св. Кл. Охридски” – редактор, 1986 – 1987
Издателство Народна просвета – редактор, 1981 – 1982

Участие в международни конференции

1. Religion and Political Thought. Copenhagen, September 24-25, 2010
2. Social Changes: New Prospectives in South and Eastern Europe. Vienna, Dec. 1-2, 2009.
3. The Future of Social Change in Europe – Bucharest, 24-26 June, 2009
4. Международная научная конференция „Россия в многополярном мире. Образ России в Болгарии, образ Болгарии в России. 26-28 окт. 2009, Санкт Петербург – paper
5. Международная конференция „Армения и Болгария”: прошлое, настоящее, будущее” – септември, 29-30, 2008
6. Women and Peace. XVII Conference of University Women of Europe. Kyrenia, North Cyprus, Sept. 11 – 14, 2008 – paper
7.Women Shaping Science. European Platform Women in Science. Vilnius, June 5 – 8, 2008 – paper
8. Women, Gender and the Cultural Production of Knowledge. (Conference of the International Federation for Research in Women’s History). 8-12 August, 2007, Sofia, Bulgaria (chairing a panel, a workshop and a paper)
9. Literature in Education – Aims, Content, Methods. Ljubljana, Slovenia, Nov. 16-18, 2006.
10. ХVІ конференция на Европейската асоциация на Университетските жени – Корк, Ирландия, 2005, юни
11. Среща на изтъкнати интелектуалци от балканските страни – Университет на Скопие, ноември, 2005
12. Conference of the European Association of University Women – Bordeaux, October 6-9, 2004, paper and discussion
13. 9-th Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI) – University of Navara, Pamplona, Spain. Chair of the “Mythological Reperesentations of Gender” workshop and paper, August 21-24, 2004
14. International Congress in Slavic Studies – University of Belgrade, Sept. 10-13, 2002; paper
15. International Meeting “Women Create” – Greece, July 19-21, 2002; paper
16. Международен конгрес по славистика, Белград, 10-13 септ. 2002 – доклад
17. The Image of the Other in Literary Education in South Eastern Europe – General Reporter: Sofia, Nov. 2-5, 2000
18. Women in Literature and the Arts. Fourth Regional Seminar – Moderator and paper. Oct. 1999 – Oct. 2000, Budapest
19. Pleasure and Power in a Gendered Perspective – Moderator and paper. May 23-25, 1999, Budapest
20. Limits of Citizenship: European Women between Tradition and Modernity – Panel paper. Sofia, May 29-31, 2000
21. II French-Bulgarian Seminar in Psychoanalysis – Panel paper. Jan. 9-10, 1999, Sofia
22. Inaugural Conference: Women’s Studies and the Countries in Transition. Belgrade, Sept. 9-12, 1998
23. Twentieth Century European Narratives: Tradition and Innovation. Sixth Conference of The International Society for the Study of European Ideas (ISSEI) – Chair of Workshop “Freud and After Him: History of Psychoanalytic Ideas”and paper. Haifa University, Israel, August 16-21, 1998
24. CEU Summer University. Attending “The Gender of Politics”course. July, 1998, Budapest
25. First French-Bulgarian Congress in Psychoanalysis – paper. July 27-29, Sofia, 1997
26. The New Europe at the Crossroads – paper. St. John’s University, York, England, August 3-7, 1997
27. Second Congress of Slavic Studies, International University of Andalucia, Baeza, Spain – paper. Oct. 2-5q 1996
28. Fourth Conference of ISSEI, University of Graz, Austria – Chairperson of the Narratives, Symbols and Identities: New Ideas in Psychoanalysis and the Humanities” workshop and paper. Äugust 5-8, 1994
29. Third Conference of ISSEI, University of Aalborg, Denmark – paper. Aalborg, August 11-14
30. Second British-Bulgarian Psychoanalytic Week – Coordinator. Sofia, April, 1992
31. Sixth International Slavistic Congress – paper. Sofia, 1986

Членство в професионални дружества

ISSEI (Международно общество за изучаване на европейските идеи)
Българска асоциация на университетските жени – председател

Награди

Награда на Ректора на Софийския университет за студентско научно творчество – София, 1981
“Сънят на Медуза” – Книга на годината, 1996
“Критика на прелома” – Книга на годината, 2002
Награда на Великотърновския университет за принос в историята на българската литература (“Йордан Йовков – митове и митология”), 2001
Награда на Факултет “Славянски филологии” за принос в българското литературознание (за “Йордан Йовков – митове и митология”), 2001
Национална награда за хуманитаристика “Хр. Г. Данов” (за “Библейската жена”), 2005
Златна значка за принос в българската наука – Европейски форум на експертите, май, 2009

Почетни титли

Почетен изследовател на Университета “Монаш”, Австралия, 2006

Публикации:

І. Книги
1. Давид, Великия. История и мъжественост в Еврейската Библия. Кн. 1, Изд. “Сиела”, С., 2011.
2. Идентичности в преход. Род, медии и популярна култура в България след 1989 (съставител, редактор и съавтор). Изд. Полис, С., 2010
3. Неслученият канон. Български писателки от Освобождението до Втората световна война (съставител, редактор, автор на предговора и съавтор). Изд. Алтера, С., 2009
4. Литературният канон. Предизвикателства. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2009
5. Да пишем съчинение по цитати. Изд. Ариадна, С., 2007
6. Българската литература. Светове и светувания (в съавторство с Валери Стефанов). Изд. Данте, С., 2006
ІІ издание 2009
7. Библейската жена. Механизми на конструиране, политики на изобразяване. Изд. “Св. Кл. Охридски” и Изд. Къща “Стигмати”, С., 2005
8. Валери Стефанов, Милена Кирова. Българската литература. Светове и светувания. Изд. Данте, С., 2006
9. Проблематичният реализъм. Просвета, С., 2002.
10. Критика на прелома. Нови явления и посоки в българската
литература от края на ХХ век. Изд. “Св. Кл. Охридски” и изд. ПАН-ВТ, С., 2002.
11. Йордан Йовков. Митове и митология. С., Полис, 2000
12. Тялото, разковаване. В: Е. Дворянова, М. Кирова. La Velata. С., 1998
13. Изпитание на символите. Българска литература и психоаналитична критика. Фенея, С., 1997.
14. Сънят на Медуза. Към психоанализа на българската литература. УИ, С., 1995; ІІ издание – 1997
15. Психоанализа и литература. (Съставител, автор на встъпителната студия и преводач). УИ, С., 1995.
16. Българската поема от Освобождението до Първата световна война. УИ, С., 1998.

ІІ. Публикации на чужд език

1. Русская литература в Болгарии после 1989 года. В: Образ Росси в Болгарии, образ Болгарии в России. Сборник статей. Санкт Петербургр ИРЛИ-РАН, 2010
2. The Future of a Nonexistent Past. Biblical Studies in Bulgaria. – Semeia, 4 (autumn), 2008
3. The Early Fathers of Marxist Feminism and the Holy Book. In: Jorunn Okland, Roland Boer (Eds.) Marxist Feminist Criticism of the Bible. Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2008, pp. 23-42
4. Defining the Feminine Presence in Literature: A Search for New Terms. – Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History. Vol. 2/2008 (Spring), New York.
5. Eyes Wide Open: A Case of Symbolic Reversal in the Biblical Narrative. – Scandinavian Journal of the Old Testament, Vol. 21, N2, 2007, pp. 258-271
6. Feminism with an Eastern Touch. – Divinatio. Studia culturologica series, N 26, 2007 (autumn-winter)
7. The Early Fathers of Marxist Feminism and the Holy Book. In: Jorunn Okland, Roland Boer (Eds.) Marxist Feminist Criticism of the Bible. Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2008, pp. 23-42
8. Defining the Feminine Presence in Literature: A Search for New Terms. – Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History. Vol. 2/2008 (Spring), New York.
9. Mark Hamilton’s Book and “The Body Royal”. In: The Bible and Critical Theory, Vol. 1, N2, 2007
10. Spectacles of Empire: The Gospel of John. In: The Bible and Critical Theory, Vol. 3, N 1, February 2007
11. Atanas Dalcev a jeho rolu ako basnik-prorok v bulharskei kiterature.In: Jazyk a literatura v modernej spolocnosti. Univerzita “Jan Amos Komenskeho”, Bratislava, 2005, pp. 276-291
12. Why Should the Harlot Be a Woman? Gender Identity as Allegorical strategy of Representation in Prophetic Text. In: The Bible and Critical Theory, Vol. 1, N 4, 2005
13. Not a Place, Not a Time… Reviewing Judith McKinlay’s “Reframing Her”. In: The Bible and Critical Theory, Vol. 2, N 4, 2005
14. Библейската блудница. “Женската образност като алегорична стратегия на профетичния текст. В: Eslavistica Complutense, Universidad Complutense de Madrid, 2006/6
15. Writing as a Woman in Bulgaria at the beginning of XX-th Century. – L’Homme. Europaische Zeitschrift fur Feministische Geschichtswissenschaft (Austria), 15. Jg. Heft 1, 2004, pp. 109-117
16. Бугарска Десанка Максимович. – In: Српска книжевност и балканске книжевности. Београд, 32/2, 2004, pp. 218-222
17. Postfeminizm – gdy brak feministyczkei tradycii. In: Na tropach Modernizmu i Postmodernizmu. Oszodek Wydawkiezy “Bojan Penev”, S., 2004
18. “Ecriture feminine” in Bulgaria at the end of XX century. – Hellenic Quarterly, Athens, Greece, Vol. 15 (January, 2003), pp 53-59
19. What is the “Gender Identity” of the Bulgarian poet Bagrjana? – In: Nyelv es Identitas. Gondolatok a bolgar onismeretrol. (Bulgarian-Hungarian Researches in Literature), Faber, 2003, pp. 140-151
20. Vitet’90, si ngjarje ne jeten letrare. – Korrieri N 44 (589), Tirana, Albania, pp.18-19
21. Women and the Canon in Literature. – Genero, 1, 2002, Belgrade Centre for Women Studies (Yougoslavia), pp. 27-39
22. Kobiety kontra Kanonu v literaturze bulgarskiej lat 90-tych. – Tygiel miesiecznik, Lodz (Poland), 2, 2001
23. Farewell to the Renaissance intelligentsia. In: New Publicity. Bulgarian Debates 1999. Center for Arts Soros. Sofia, 2000
24. Задоволство от задоволство или “женскот” еротизам как парадигма на постмодернистичкото знание. – Lettres Internationale, Скопие, г. 4, 1999
25. Lálterite problematique. In: Un Univers Immortel. Textes reunis a lóccasion du 90 Anniversaire de Claude Levi-Strauss. Karina M Press, Sofia, 1998
26. On Lacan’s Seminar XI. – The European Legacy. Towards
New Paradigms. Vol. 3:2, 1998
27. Бугарска Десанка Максимович. – Мост, 153-154, 1998, Ниш
28. From the Pleasure of Power to the Power of Pleasure. Popular culture in Search of a New Identity. In: Teaching Transference. On the Foundations of Psychoanalytic Studies. Rebus Press, London, 1997
29. Literature and Psychoanalysis: Reading the Third Text. In: The European Legacy. Towards New Paradigms. (Journal of the International Society for the Study of European Ideas), MIT Press, Vol. 2:3, 1997

ІІІ. Статии и студии в книги

1. Библейският цар Давид и западното въображение. В: Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Научни изследвания на Пловдивския университет. Т. 46, кн.1, В. Пловдив, 2008, 44-54
2. Библията и “женският етос”. В: Сборник с изследвания в чест на проф. Боян Ничев. Изд. Боян Пенев. С., 2007
3. Другият Далчев: човекът на общността. В: Да четем Далчев. Изд. На НБУ, С., 2006
4. Жената-съпруга в библейския текст. В: Род и ред в българската култура. Център за изследвания и политики за жената. С., 2005. Също така – съставител и редактор на сборника.
5. Как се появява “родът” или Gender като библейски факт. В: Как с думи се правят светове. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2005
6. “Майка на Израиля”. Жените пророчици в библейския текст. В: Неуморният търсач. Изд. Аксисос, Шумен, 2005
7. Антон Дончев – клише и класика. В: Българската литературна критика за Антон Дончев. Изд. Карина, С., 2005
8. Библията и “женският етос”. В: Сборник с изследвания в чест на проф. Боян Ничев. Изд. Боян Пенев (под печат).
9. “Дай ми деца, ако ли не, умирам…”. Бездетната жена в Стария Завет. В: Сборник с изследвания в чест на проф. Иван Павлов. Издателство на СУ “Кл. Охридски”, 2005.
10. Рози и пепел (Емануил Попдимитров, “В страната на розите”). В: Художникът и неговият образ. Сборник с изследвания в чест на проф. Здравко Чолаков. (Също така – съставител на сборника) Издателство на СУ “Кл. Охридски”, С., 2004.
11. Между Пътя и Мястото. Родовата идентичност на текста-Багряна. В: Литературната география. Пътешественици и домоседи. Фабер, Велико Търново, 2004.
12. Йовков, “Индже” и митът за Едип. Във: Вечните страсти български. Сборник с изследвания в памет на проф. Тончо Жечев. Изд. Боян Пенев, С., 2004.
13. Жените и канонът в литературата. В: Игра на идентичности. Сборник с изследвания в чест на проф. Симеон Хаджикосев. Издателство на СУ “Кл. Охридски”, С., 2003
14. Проблематичният реализъм. В: Литературни култури, социални митове. Сборник с изследвания в чест на Михаил Неделчев. Изд. на НБУ, С., 2003
15. Българският роман започва ХХІ век. В: Отвъд традицията. Сборник с изследвания в чест на проф. Елка Константинова. Изд. Боян Пенев, С., 2003
16. Йордан Йовков. Съвременни интерпретации. Съставителство и предговор. Слово, ВТ, 2003
17. Индже, господарят на завръщането. В: Йордан Йовков, Слово, ВТ, 2003.
18. “През чумавото” – изкупление без престъпление. В: Йордан Йовков, Слово, ВТ, 2003.
19. Двете истории в историята “По жицата”. В: Йордан Йовков, Слово, ВТ, 2003.
20. Символистичната душа и нейните перипетии в “Легенда за разблудната царкиня”. В: Димчо Дебелянов. Нови интерпретации. Слово, ВТ, 2003.
21. Виното като библейски мотив. Във: Виното в етнокултурата и литературата. УИ, Шумен, 2002.
22. Библията и проблемът за жените-пророчици. В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на проф. К. Топалов. УИ, София, 2003.
23. “Изворът на Белоногата” или Гергана в огледалния свят. В: Петко Славейков. Нови изследвания. ВТ, 2003.
24. Библейското сътворение: политика на рода (Gender). – Демократически преглед, 51, 2003.
25. Жива вода. Сълзите и плаченето в българската литература. В: Българската литература – хидрофилия и хидрофоби. Фабер, Велико Търново, 2002.
26. Лирическата поема “Нощ” като емблема на способността за (модерно) страдание. В: Яворов. Съвременни интерпретации. Слово, Велико Търново, 2002.
27. Петко Славейков. Съставителство и встъпителна студия. Анубис, С., 2002.
28. Пейо Яворов. Подир сенките на облаците. Съставителство и встъпителна студия. Анубис, С., 2001
29. Критиката и удоволствието от нея. В: Юбилеен сборник в чест на проф. Боян Биолчев. УИ, С., 2002
30. Овчарчето в българската литература. В: Наследството Вазов. УИ, С., 2002
31. Психоанализата пише рода. В: Теория през границите. Въведение в изследванията на рода. Полис, С., 2001
32. Дом и майки в белетристиката на Йовков. В: Дом и път. Слово, Велико Търново, 2001
33. Митологичното тяло и неговите дрехи, облечени според Йовков. В: Гардеробът на литературата. Фабер, Велико Търново, 2001
34. Imitatio Christi или образът на “свещения нищ” в белетристиката на Йовков. В: Следите на свещената книга в българската литература. Слово, Велико Търново, 2001
35. Женското писане” в българската литература през 90-те години на ХХ век. В: Коментар, интерпретация, възможности за четене. УИ, С., 2001
36. Есхатологичният характер на текста-Йовков. Криза и жертвоприношение. В: Конструиране на традицията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанев. УИ, С., 2000
37. Йордан Йовков: майки и дъщери. В: Българската литература: фигури на четенето. Фигура, С., 2000
38. Сбогом на възрожденското. В: Нова публичност. Българските дебати 1999. Изд. Център за изкуства Сорос, С., 2000
39. Удоволствието от удоволствието или “женският” еротизъм като парадигма на постмодерното знание. В: Литературата – зони на ерогенност. УИ, Велико Търново, 2000
40. Баща ми в мен. Един образ в поезията на Пенчо Славейков. В: Пенчо Славейков. Слово, Велико Търново, 1999
41. Христо Ботев и нарцистичните травми на Българското възраждане. В: Venia docendi. Встъпителни лекции на доценти от СУ. УИ, С., 1999
42. Постфеминизмът – когато липсва феминистична традиция. В: Майки и дъщери. Полис, С., 1999
43. Яворов – едно мълчание на мъжката идентичност. В: Славата на поета. Яворов – нови изследвания. Абагар, Велико Търново, 1999.
44. Овчарчето в нас: шлагерът-манипулатор. В: Шлагерният дискурс в литературата. УИ, Велико Търново, 1999
45. Проблематичната другост. В: Безсмъртната вселена. Юбилеен сборник в чест на Клод Леви-Строс, Карина М, С., 1998
46. На капрата на подвига – легенда за културния героизъм в творчеството на Пенчо Славейков. В: Съвременни прочити на класиката. Ариадна, С., 1998
47. Ние-идентификацията в лириката на Н. Вапцаров. В: Анархистът-законодател. Юбилеен сборник в чест на проф. Никола Георгиев. УИ, С., 1999
48. Narratio Ludens: мит и пародия в “Бай Ганьо”; “Завръщане, сватба и смърт в “Старопланински легенди”. В: Творби и прочити. Тилиа, С., 1996
49. Символика на центъра във Вазовия и във вазовския дискурс. В: Иван Вазов. Критически прочити. Т.2. Глаукс, Шумен, 1996
50. Мара Белчева. Културно-психологически портрет. В: Годишник на СУ, ФСФ, т. 87, 1994.
51. Вазов и другите българи в романа “Под игото”. В: Текст и смисъл. УИ, С., 1992
52. Българската поема в началото на ХХ век. В: Годишник на СУ, ФСФ, т. 81, 1991
53. Христо Ботев – особености на творческия процес. В: Христо Ботев. Нови изследвания. УИ, С., 1990
54. Сатиричната поема в българската литература от края на ХІХ век. В: Сб. Жар, С., 1984

ІV. Около 350 публикации на статии и рецензии в специализирания периодичен печат:
в. “Култура”, сп. “Литературна мисъл”, сп. “Език и литература”, сп. “Демократически преглед”, сп. “Страница”, сп. “Литературата”, в. “Литературен вестник”, в. “Литературен форум” и др.

Публикации на сайта:

Публикации за проф. Милена Кирова на сайта:

Участие в мултимедийната рубрика на Public Republic “Лица на глас”: