Public Republic Art Studio

Светлана Стойчева

Svetlana Stoycheva
Снимка: http://nikiphoto.com/

Проф. дфн Светлана Стойчева е родена на 03.12.1959 г. в гр. Провадия, Варненска област. Завършва българска филология в Шуменския университет “Еп. Константин Преславски” докторантура към Катедрата по българска литература в СУ “Св. Климент Охридски”.

През 1993 г. защитава дисертация на тема “Приказното творчество на Николай Райнов”. През 1999 г. придобива научното звание “доцент” с хабилитационен труд на тема “Приказката в българската литература от Възраждането до Първата световна война”.

От 1989 г. е редовен преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” към Катедрата по педагогика на изкуствата във ФНПП и Катедрата по българска литература; от 1992 г. хоноруван преподавател по митология, фолклор и литература за деца в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”; от 1995 г. член на редколегията на сп. “Литературата”; от 2000 до 2004 учебна година е лектор по български език и култура в Пекинския университет за чужди езици, Китай.

Научните й интереси са в следните области: модернизмът в българската литература и култура; критика на съвременната българска литература; история и теория на литературата за деца и юноши; структура и психоанализа на вълшебната приказка; динамика на литературата – отношения между масовата, детската и “високата” литература; великата стена на китайския характер.

Научноизследователски опит:

- участие в научноизследователския проект на ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”, за изготвяне на уеб-страница: „Българският модернизъм в контекста на европейските модернизми” (на английски език);

- ръководител на творческа лаборатория по синтеза на изкуствата „Николай Райнов” към галерия „Проф. Николай Райнов;

- експертно участие в проекта на Факултета по европейски езици и култури към Пекинския университет за чужди езици върху българската литература в годините на китайския преход на отваряне към света: 80-те и 90-те години на ХХ век;

- научни трудове и публикации, рецензии, доклади, научно-приложна дейност, експертна дейност.

Работа със студенти и аспиранти:

- научен ръководител на десетки бакалавърски и магистърски тези на български студенти, част от които защитени в Катедрата по българска литература към ФСлФ, СУ, а по-голямата – във ФНПП, СУ.

- научен ръководител на бакалавърски (около 40) и магистърски тези (5) на китайски студенти, защитени в Катедрата по български език и култура в Пекинския университет за чужди езици.

- научен ръководител на докторантката от Китайската народна република Чен Ин, защитила успешно дисертационен труд в България пред Специализирания съвет по литературознание към ВАК на тема: „Китайската и българската литература за деца през период на културен преход (50-те години на ХХ век)”. 2009. В момента Чен Ин е в процедура за професор, зам.-декан на Факултета по европейски езици към Пекинския университет за чужди езици, Китай.

Членство в научни организации:

- MLA (Modern Language Association) със седалище САЩ

- WLA (World Literature Association) със седалище Пекин, Китай

Научни трудове и публикации:

Книги

1. Приказките на Николай Райнов – между магиката и декорацията. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1995.
2. Свещена история на Стария Завет. С., 1998 (в съавт. с Венцислав Дуриданов, Албена Пеева, Мария Георгиева).
3. Психологичното в романите на Димитър Димов. под печат (в съавт. с Юлиана Стоянова)
4. Приказката в българската литература през ХІХ век. Опит върху емпирията на приказката. Издателство „Карина – Мариана Тодорова”, С., 2009. (след 10 г. книгата е преработена на базата на хабилитационния труд за „доцент”).
5. Образът на Боян Магесника в българската литература. Под печат в „Издателска къща ЛИК”, 2011.
6. Етюди върху литературата за деца. Под печат в издателство „Сонм”, 2011.

Научни статии и студии

1. Децата пишат не от вчера. – Деца. Изкуство. Книги. 1987, 4, 21-24.
2. „Морската царица” от Николай Райнов – оригинална концепция за приказния жанр. – Деца. Изкуство. Книги. 1989, 2, 3-12.
3. „Княз и чума” от Николай Райнов като експресионистична приказка. В: сб. Въпроси на детската литература. С., 1989, 153-163.
4. Декоративната проза на Николай Райнов като един от стиловите почерци на културата ни от 20-те и 30-те години на ХХ век. – Литературна мисъл, 1989, 2, 22-34.
5. „Пчелица” – първото българско списание за деца. – Деца. Изкуство. Книги. 1990, 1 и 2, 29-35; 39-42.
6. Списание „Младина”. – Деца. Изкуство. Книги. 1990, 3 и 4, 15-17; 17-19.
7. Списание „Звездица”(1892-1914). – Деца. Изкуство. Книги. 1990, 5, 20-26.
8. Други списания за деца от началото на ХХ век. – Икар (Деца. Изкуство. Книги.) 1991, 2, 34-38.
9. „Веселушка”(1908-1910) – хумористично списание за деца. – Икар (Деца. Изкуство. Книги.) 1991, 3, 37-40.
10. „Приказки от цял свят” и идеята за културното убежище на човечеството. –Литература, 1991, 1, 135-149.
11. „Между пустинята и живота” – роман на българския модернизъм. – Литературна история, ХІХ, 1991, 26-38.
12. Vassileva-Montero S., Zlateva T.: Conceptual Information in Scientific Texst and in Belles-Lettres., International Classification, 19 (1992), 2, 97.
13. Приказното творчество на Николай Райнов – Автореферат на дисертация за получаване на научна степен „Кандидат на филологическите науки”. С., 1992.
14. „Преображенията” на българските народни приказки, преразказани от Николай Райнов. – „А”, 1993, 5-6, 33-41.
15. „Видения из древна България” на Николай Райнов – пролог към „виденията” на българския модернизъм. – Литературата, 1995, 2, 160-175.
16. Обетованата книга (Антологичната концепция – национален генезис). (в съавт.) –Литературна мисъл, 1995-6, 1, 77-97.
17. Обетованата книга (Антологичната концепция – национален генезис).(в съавт.) В сб. Кирил Христов. Нови изследвания. Антос, Шумен, 1997, 93-119.
18. „Аполипсис сега” на литературната история. (в съавт.) – Литературата, 1996, 1, 162-176.
19. Провокациите на българския Андерсен. – Литературен вестник, бр.18, 8-14.05. 1996, 10.
20. Жените, които пишат, и писането за жени. (в съавт.) – Литературата, 1997, 1, 173-191.
21. Ръдиърд Киплинг – нов български силует. – Български език и литература, 1997, 3-4, 47-57.
22. Какво е Елин Пелин в литературата за деца. В: Елин Пелин. Юбилейно издание 1877-1997. 120 години от рождението. С., 1997, 5.
23. Пораждане на символиката в поетичното творчество на Пейо Яворов. В: сб. Съвременни прочити на класиката. С., изд. „Ариадна”, 1998, 138-156.
24. Предизвикателствата на преведения на български Андерсен. В: сб. Андерсеновата традиция в съвременните възпитателни стратегии. УИ „Св. Климент Охридски” С., 1999.
25. Романите на Димитър Димов – култура на осъзнаването. (в съавт.) В: Българската литература – фигури на четенето. С., Изд. „Фигура”, 2000, 313-322.
26. Архетипното в романите на Димитър Димов. (в съавт.) – Български език и литература, 2001, 5, 23-34.
27. Детската игра с езика и езиковата игра в поезията за деца.(в съавт.) – Литературата, 2001, 2 (12), 177 – 185.
28. Силуетът на Ръдиърд Киплинг в българската култура. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП, Т.90, С., 2001,
29. Да бъдеш модерен прозаик/литературната съдба с литературните събратя на Петко Ю. Тодоров. В: сб. Воля за облик. Юбилеен сборник в чест на проф. Симеон Янев, ИК „Феномен 21”, С., 2002, с.190-198.
30. Пре(раз)прочетеният Вазов. (в съавт.) – Литературата, 16, 2002, 239-258.
31. Психологичното в романите на Димитър Димов. (в съавт.) В: сб. Случаят Димитър Димов. Литературни разследвания. Съст. Елка Константинова и Мариета Иванова-Гиргинова. С., Изд. център “Боян Пенев”, 2003, стр. 30-56.
32. Тийнейджърската култура като субкултура /или въпреки репликата на един тийнейджър: „има ли значение какво мислят някакви отегчени интелектуалци за това какво четеш”/. Vox Litterarum, ІІ, 3, 2004,12-26.
33. Тийнейджърската култура като субкултура. В: сб. 90 години Дружество на българите в Унгария, Будапеща, 2005, 212-228.
34. За тийнейджърската фентъзи-литература като субкултура. – Литературен вестник, бр.7, 23.2-1.3.2005, 9,12-13.
35. Навътре към чуждото – стратегията на едно творчество. (в съавт.) – Български език и литература, год. XLIII (2003), 5, стр. 49 – 59. ; – Литературна мисъл, 2005, 2, 56 – 67; В: Модерният наратив. Интертекстуални четения (Проблеми на българската литература през ХХ век) Сборник в чест на проф. Елка Константинова. С., „Век21-Прес”, 162-174.
36. За жената, авантюрата и греха. (в съавт.) – Следва, бр. 12, 2005, 30-38.
37. От преддверието на литературата за деца. – Панорама, V, 2005, 184-5.
38. В началото бе литературата за деца. В: сб. Мостове. Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. ИЦ „Боян Пенев”, С., 2005, 147-154.
39. Идеи за преподаване на вълшебната приказка с оглед на психоанализата. – Български език и култура, 2005, 6, 57-63
40. Сянката на Андерсен (Андерсеновите приказки като психоаналитичен текст). (в съавт.) – Следва, 14, 2006, 19-28; В: Годишник на филологическия факултет на Югозападен университет, „Неофит Рилски”, Т. 4, Благоевград, 2006, 314-325.
41. Съвременният български роман за деца в сянката на преводния универсален роман. – Култура, бр.25, 30.06.2006, 9; – Български език и литература, 2006, 5, 58-65.
42. Съвременният български роман за деца в сянката на преводния. В: Съвременният детски роман – образци, тенденции, предизвикателства. В: Сборник доклади от кръгла маса, Сливен, 8.05.2006, 13-21.
43. Речникова статия за Георги Марковски в Български писатели 1878-2000. Кратък речник. Одобрен проект на Института за литература при БАН.
44. За различното и за идентичното на Балканите. – Литературен вестник от 17-23.І.2007; – Език и литература, 1-2, 1907, 30-36.
45. Архетипност и персонализъм в приказките на Андерсен. – Български език и литература. 4, 2007, 27-37; В: сб. Непознатият Андерсен, СУ “Св. Климент Охридски”, С. 2008, 309-319.
46. (На)казващата функция на мълчанието.(в съатв.) – Следва, 17, 2007, 4-18.
47. Начални тезиси към изследване на европейските параболи на българската литература за деца. Европейски измерения на българската детска литература. В: Сборник доклади от кръгла маса. Сливен, 10.05.2007, 5-15.
48. Окултният символизъм на Николай Райнов. Годишник на ФФ на Югозападен университет „Неофит Рилски”, Т. 5, 2007, Благоевград, 45-51; – Литературен вестник, бр.22, 6-12.6.2007, 14.; В: сб. Българският език и литература на кръстопътя на културите (доклади от международна конференция Сегед, Унгария, 21-22.05.2007). том І, Szeged, 2008, 111-117.
49. Балкански „езици”: Културна близост и лингвистически различия. В: сб. Въпреки различията. Биинтеркултурни диалози на Балканите. АИ „Проф. Марин Дринов”. С., 2008, 331-341.
50. „Фентъзи” романът „Ян Бибиян” – Елин-Пелиновата голяма мъдра книга за деца. – Хемус-Haemus (Будапеща, на български и на унгарски език), 2007,1, 57-59.
51. Приключенията на Лиско, приключенията на автора. – Хемус-Haemus (Будапеща, на български и на унгарски език) 1, 2008, 59-63.
52. Кукувичата книга на Йордан Радичков („Ние, врабчетата”). – Хемус-Haemus (Будапеща, на български и на унгарски език), 2008, 2, 57-62.
53. Детството по стратиевски – нашият живот в небето. – Хемус-Haemus (Будапеща, на български и на унгарски език), 2008, 3-4, 59-63.
54. Сецесионни жестове в прозата на Йордан Йовков. В: Годишник на ФФ на Югозападен университет „Неофит Рилски”, Т. 6, 2008, Б-д, 122-130.
55. Белият приказен свят на Каралийчев. – Хемус-Haemus (Будапеща), 2009, 1, 60-63.
56. Боян Магесникът – скритата фигура на българския дух. – В: Сб. Стоян Михайловски, Пенчо Славейков – ракурси на модерното. Издателски център „Боян Пенев”, С., 2009, 53-79.
57. От „Ние, врабчетата” (1968) към „кукувичата” книга на Йордан Радичков. – В: Сб. 1968. Годината на гневното слънце. С. – между Париж и Прага. Пражката пролет и българската литература. Нов български университет, изд. „Сиела”, С., 2009, 357-377.
58. Николай Рьорих, Николай Райнов и общата духовна родина. В сб. Актуальнi проблеми iноземноi филологii: лiнгвiстика та лiтературознанство. Мiжвузiвський збiрник наукових статей, Випуск ІІІ, Донеьк Юго-Восток, 2009, 548-556.
59. Николай Рьорих и Николай Райнов. Светилник. Литературен алманах за фантастика и мистика. Тема на броя: Богомилството. бр. 1, Германия-България, 2009, 61-64.
60. Контрезикът на българската приказка по времето на социализма. В: сб. Антитоталитарната литература. Институт за литература – БАН, Издателски център „Боян Пенев”, С., 2009, с. 288-302; Български език и литература, 2010, № 2.
61. През окото на китайската литература, през окото на йероглифа. Литературен вестник, бр. 1, 2010, 7, 12-13; бр. 36-37, 2010.
62. Сирак Скитник като фигура на културния синтез между двете световни войни. В: сб. Сирак Скитник и българската култура. ЮЗУ, Неофит Рилски, Благоевград, 2010, с.121-141.; http://modernism-bg.com/index.php/site/article/-/; В: Сб. Критическото наследство на българския модернизъм.Т.4, Изд. БАН „Боян Пенев”, София, 2011, под печат.
63. Пролог към „канонически речник” на българската литература за деца през преходния период на социализма (50-те години на ХХ век). В: Актуальнi проблеми слов’янськоi фiлологii Серiя: Лiнгвiстика i лiтературознавство Мiжвузiвський збiрник наукових статей, Випуск ХХIII, Частина 3, Бердянськ, БДПУ, 2010, 39-49.
64. Петте приказки на Валери Петров. Хемус-Haemus (Будапеща), 2010, 2, 56-62.

Рецензии

1. Таласъмите на Марко Ганчев. [рец.] – Деца. Изкуство. Книги. 1990, 5, 11-14.
2. Стиховете на Багряна за деца. [рец. за „Елисавета Багряна. Литературно-исторически очерк” от Божанка Константинова] – Деца. Изкуство. Книги. 1990, 6, 56-59.
3. Нима предназначението на рода е да се превърне в спомен? [рец. за стихосб. „Погача” от Румен Стоянов] – Нова зора, бр.2, 14.01.1997, 10.
4. Основа за история и речник. [рец. за „български писатели – творци на литературата за деца и юноши. Т.1” от Георги Константинов и Божанка Константинова] – Българистика и българисти, 1997, 3, 44-45.
5. Фрагментарен послепис подир фрагментите на Георги Марковски. [рец. за „Христоматия за двама” от Георги Марковски, Сребърен лъв, С. 1997.] – Литературен вестник, бр.28, 24-30.09.1997, 10.
6. Който успее да затвори Кръга. [рец. за „Кръгът” от Елка Димитрова] – Мост, 1998, 2, 53-54.
7. Предговор към: „Владимир Мусаков. Неизвестното” от Петър Кънев, ИК „Сребърен лъв”, (в съавт.) С., 1998
8. Бъзикът ще спаси света. [рец. за „Илия и ... тия. Фразеологичен роман” от Димитър Воденичаров] – Литературен форум, бр.6, 16.02.1999.
9. Портрет с Йордан Кръчмаров. [рец. за „След ХХ века” от Йордан Кръчмаров] –Литературен форум, Книжен свят, бр.7, 23.02.1999.
10. Съвместяване на несъвместими творци. [рец. за „Български писатели – творци на литературата за деца и юноши. Т.2” от Георги Константинов и Божанка Константинова, Зелена вълна, 1999] – Литературен форум, Книжен свят, бр.9, 9.03.1999.
11. Талант, безпътица и … път. [рец. за „След ХХ века” от Йордан Кръчмаров] – Мост, 1999, 3, 54-55.
12. Българският поет се сбогува с пейзажа. [рец. за „Сбогуване с пейзажа” от Христо Стоянов] – Литературен форум, Книжен свят, бр.13, 06.04.1999.
13. Поп Богомил и съвършенството на страха. [рец. за романа на Владимир Зарев] – Литературен форум, Книжен свят, бр. 15, 20.04.1999.
14. Календарното време върху „Мост”-а на поетическото безвремие. [рец. за Календар „Мост” 1999] – Литературен форум, Книжен свят, бр.17, 04.05.1999.
15. Архитектониката на поетическото мислене. [рец. за „Сияе” от Йордан Велчев] –Литературен форум, Книжен свят, бр.19, 18.05.1999.
16. Производни на съзнанието. [рец. за „Квартално” от Георги Пашов]. – Литературен форум, Книжен свят, бр.21, 01.06.1999.
17. Поетичното слово отглъхва взривно. [рец. за „Нощно лампа посред бял ден” от Блага Димитрова] – Литературен форум, Книжен свят, бр.23, 15.06.1999.
18. Системата – вицът на нашия живот. [рец. за „Млади и добре опаковани” от Й. Иванчев] – Литературен форум, Книжен свят, бр.25, 29.06.1999.
19. Когато поезията се ражда. [рец. за „Пробвам историите като дрехи” от Мира Душкова] – Литературен форум, Книжен свят, бр.27, 21.09.1999.
20. Да взривиш злото заедно със себе си. [рец. за „Не по ноти” от Мехмед Карахюсеинов] – Литературен форум, Книжен свят, бр.29, 05.10.1999.
21. Срещу ентропията на времето [рец. за „Дневниците на Кирил Христов”] –Литературан форум, Книжен свят, бр.31, 19.10.1999.
22. Неподправена проза – недопечен дискурс. [рец. за „Островът на пияниците” от Емил Андреев] – Литературен форум, Книжен свят, бр.33, 02.11.1999.
23. Операция към прочита на бутилка поезия. [рец. за „Писмо” от Мария Канева, рис. Боян Донев] – Литетурен форум, Книжен свят, бр.35, 16.11.1999.
24. Радичков, интервюираният. [рец. за „Литературната орниц. Избрани интервюта от Йордан Радичков”] – Литературен форум, Книжен свят, бр.37, 30.11.1999.
25. Анализиране – а може би митологизиране на митовете? [рец. за „Бързият сън на митовете” от Любка Липчева-Пранджева] – Литеатурен форум, Книжен свят, бр.39, 14.12.1999.
26. Звездният миг на проглеждането. [рец. за стхсб. „С отворени очи” на Марина Константинова] – Антимовски хан, бр. 7(25), г.ІІІ, дек.1999, Добрич.
27. За Георги Марковски [въведение към „Тоталитарния свят” от Г. Марковски] – Съвременник, 2, 2000, 159-160.
28. Опит върху антиномиите на културата [рец. върху Сивриев, С. MITOS I TEXNH. Опит върху българската литература от миналия век] – Ел. Сп. LiterNet, 19.07.2000, № 7(8).
29. Чаени листа [рец. за „Чаени листа” от Пенка Ватова] – Литературен вестник, бр.34, 26.10-1.11.2005, 5.
30. Поезия на сто живота. [рец. за „ Големите и малките” от Константин Делов]. –Литературен вестник, бр. 4 от 1-7.2006, 4.
31. За стихосбирката, наречена „Лисабон”. [рец. за „Лисабон” от Пламен Антов] –Литературен вестник, бр. 22 от 6-12.6.2007, 4.
32. Жажда за памет. [предговор към „Кажи живот! Ако ти народ” от Божидар Славов, Агенция Европрес, С., 2007.]
33. Антологията като броеница. [предговор към схб „Меки камъни” на Константин Делов, 2008.] http://www.knigite.bg/vibration.php?id=13
34. За книгата “Николай Райнов – боготърсачът богоборец” на Едвин Сугарев. –Български език и литература, бр. 3, 2008, 59-60.
35. Човешко, твърде… [рец. На „Приказки от полски писатели”, „Сонм”, 2009] – Литературен вестник, г. 19, бр.14 от 15.-21.04.2009, 4.

Доклади и лекции, четени на научни форуми в България и чужбина

1. Проблемът „свое-чуждо” в творчеството на Николай Райнов. Младежка научна интердисциплинарна школа по българистика на тема „Свое и чуждо в българската култура”, Приморско,26-30.09.1986.
2. Обогатяване на жанровата система на българския експресионизъм. Трета национална младежка школа на тема „Съвременни проблеми на езикознанието и литературознанието”, Шумен, 29.06.1987.
3. Декоративният стил в усложнената историко-културна ситуация през 20-те и 30-те години на ХХ век. Национална младежка школа по литературознание, Варна, 14-17.05.1988.
4. Българският модернизъм през 20-те години на ХХ век в измеренията „елитарност”/”масовост”. Трета международна младежка школа по езикознание и литературознание. 1-4.10.1990.
5. Литературният мит за Боян Мага. Научна сесия в памет на Пейо Димитров, Общество за изучаване на славянската старина, Шумен, 1-4.12.1994.
6. Боян Мага и Боян Царя в „Книга за царете” на Николай Райнов. Шести четения („Граници и култура”) на Обществото за изучаване на славянската старина, Пловдив, 1-4.06.1995.
7. Да бъдеш модерен прозаик – Петко Тодоров. Кирило-Методиевски четения във ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски”, май, 1996.
8. Романите на Димитър Димов – литература на осъзнаването. Юбилейна научна сесия за Димитър Димов, Институт за литература, София,1999.
9. За жената, авантюрата или греха (Фолклорно или масово съзнание в един тип приказни сюжети). Доклад на Българо-македонската конференция “Паралели и контрасти”(в съавт.). Охрид, 27-28 май, 2000.
10. Участие в кръгла маса, организирана от сп. “Vox Litterarium”, Британски съвет, София, 30.10.2004.
11. Архетипност и персонализъм в приказките на Андерсен. Международна научна конференция, посветена на двестагодишнината от рождението на Х. К. Андерсен, организирана от СУ “Св. Климент Охридски” и Посолството на Кралство Дания в Република България на тема „Непознатият Андерсен”, София, 4-6.04.2005.
12. Отново за /не/тривиалното у Димитър Димов. Научна конференция на Факултета по славянски филологии в СУ на тема „Матрицата – властта на подобието”, София, 18-19.05.2005.
13. Преводната литература за деца на книжния пазар днес. Кръгла маса на Съюза на преводачите в България на тема: “Преводът – мост за разбирателство”, София, 25.02.2005.
14. Подир сенките на Андерсен. Доклад на Заключителната конференция от Международната година на Ханс Кристиан Андерсен “Детската литература – без граници в пространството и времето”(в съавт.). Благоевград, 1-3.12.2005.
15. Приказката през Възраждането. Лекция, изнесена на 01.08.2005 г.в рамките на Специализирания семинар по българска литература на Четиридесет и третия летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. София, 17.07-6.08, 2005.
16. (На)казващата сила на мълчанието. Пролетна школа по семиотика на НБУ на тема: “Фатическа функция на езика”(в съавт.), София, 19-23.05.2006.
17. Cartographies of the Self – the World as a Map and as a Globe (в съавт.). Научна конференция: BSBS (Inter) Cultural Communication, Пловдив, 3-5.11. 2006.
18. Окултният символизъм на Николай Райнов. Научна конференция в чест на 15-годишнината от основаването на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, „Сто години самота. Българският символизъм”. Благоевград, 1.12.2006.
19. Балканските „езици”: Културна близост и лингвистични различия на Балканите. Международна интердисциплинарна конференция: „Въпреки различията: интеркултурни диалози на Балканите. С., 23-25.11.2006.
20. Стойчева Св. Литературата за деца през 50-те години на ХХ век като литература на прехода – Лекция, четена на Специализирания семинар по българска литература на Четиридесет и четвъртия летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. София, 17 юли-6 август, 2006 г.
21. Николай Рьорих и Николай Райнов. Научна конференция „България и Русия (ХVІІІ-ХХв.): взаимопознание. Институт за литература при БАН, София, 7.06.2007.
22. Участие в международна конференция във Виена на тема „Knowledge, Creativity and Transformations of Sosieties”, с доклад на тема: „Постмодерна алхимия на историографията и богомилските митове: романът на Владимир Зарев „Поп Богомил и съваршенството на страха” ( “A Postmodern Alchemy of Historiogragraphy and Bogomil Myths: Vladimir Zarev’s Novel Rev. Bogomil and the perfection of Fear”). Vienna, 6-9 December, 2007.
23. Критическите текстове на художника писател Сирак Скитник. „Критическото наследство на българския модернизъм. Конференция, организирана от Института за литература, БАН, 03.12.2007.
24. Сецесионни жестове у Йовков. Национален колегиум. 1928. Прочити на Йовков. ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград, 9-10.05.2008.
25. От “Ние, врабчетата” (1968) към „кукувичата” книга на Радичков. Национална научна конференция 1968. Нов Български университет, департамент „Нова българистика”. София, 16.05.2008.
26. Литературата за деца през 50-те години на ХХ век – малък канонически речник. Научна конференция на тема: „Соцреалистически канон/алтернативен канон. Нов български университет. София,15. май. 2009.
27. Съвременната българска литература за деца – ретроспекции и перспективи. Доклад, изнесен по време на форума „Европейски срещи по проблемите на книгата за деца”. Париж, 27-28. 11.2008.
28. Българският сецесион в контекст. Международна научна конференция „Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст” Сегед, Унгария, 28–29.05.2009.
29. Контраезикът на приказката (края на 50-те – 80-те години на ХХ век). Национална научна конференция с международно участие на тема: „Антитоталитарната литература: преодоляване на тоталитарния манталитет”, организирана от БАН – Институт за литература. С., 26-27.05.2009.
30. Модернизъм и окултизъм в творчеството на Николай Райнов. Юбилейна лекция по случай 120 години от рождението на писателя, организирана от Сдружение „Нова палитра” и интернет списание „Палитра” в рамките на V пролетна лектория „Единство на времената”, София, 17.06. 2009.
31. Приказката през Възраждането. Четиридесет и седми летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, София, 20.07.2009.
32. Специфика на задачите по литература (и с оглед на обучението в начална училищна степен) – лекция по програмата „Обучение в текстови практики за начални учители” на Текстовия център БУЛВЕСТ СТАНДАРТ, София, 7-10 септ. 2009 г.
33. Fantasy Literature at the Borders of the Universal ad the Parochial. The First Congress of the World Literature Association: the Rise of World Literatures. Beijing (Пекин), 30.06 – 03.07.2011.

Научно-приложна работа

1. Редактор на: Сава Сивриев. Чудесното раждане. Работи по литературна история. Шумен, 1995.
2. Съставител на: Николай Райнов. От царство в царство. Приказки. С., 1999.
3. Съставител на: Сб. Жива вода. Из българската литературна класика за деца. Фондация Проскола булгарика. Будапеща, 2000.
4. Съставител на: Христоматия по детска литература „Светът на книгите” за учителя в подготвителна група в детската градина и в училище. Изд. „Булвест”, 2000, С., 2004.
5. Методически насоки за ползване на христоматията по детска литература. Предговор към: Христоматия по детска литература „Светът на книгите” за учителя в подготвителна група в детската градина и в училище, изд. „Булвест”, 2000, С., 2004 г.
6. Устно участие с научен коментар в документалния филм на БНТ за Николай Райнов „Човекът и образът му”. Сценарист и режисьор Ст. Калчева, 2010.
7. Съставител (и автор на предговора и на една от научните статии) на научен сборник в чест на Божанка Константинова с литературноисторически и теоретични статии върху литературата за деца (под печат).
8. Съставител на тестовите задачи по фолклор и литература В: сб. Тестове. 4 клас. Изд. Бултест. Стандарт. 2010.

Експертна дейност (след 1999 г.)

1. Рецензент на научните трудове на д-р Пенка Ватова по конкурс за присъждане на научното звание „доцент”, обявен от Института за литература към БАН, 2002.
2. Рецензент на дисертационен труд на Таня Стоянова за присъждане на научна и образователна степен „доктор” на тема: „Творчеството на Ран Босилек между двете световни войни. Литературни и социокултурни контексти”, 2007. по ном. специалност 05.04.02: нова и съвременна българска литература.
3. Препоръка/рецензия за издаването на сборна поетическа книга на писателя Константин Делов, адресирана до Министерство на културата, програма „Помощ за книгата”, 2007.
4. Рецензия на хабилитационния труд на Димитър Костадинов „Четирисезонни кодировки в съвременната българска поезия за деца (теория, анализи и интерпретации върху текстовете на четирима автори)” по конкурс за присъждане на научното звание „доцент”, 2007.
5. Рецензия върху трудовете на Доц. д-р Цветана Георгиева Петрова, по конкурса за доцент по българска литература с шифър 05.04.02 (модели на комуникация в съвременната българска литература), обявен от Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, София, 2007.
6. Доклад до НК по филология на ВАК към МС на Р България за присъждане на научната степен „Доктор на филологическите науки” на доц. д-р Емил Христов за дисертационния му труд “Проблеми на литературния жанр (теоретико-приложни аспекти).”, 2008.
7. Рецензия на хабилитационния труд на н.с. І ст. д-р Ивайло Христов на тема “Българската национална съдба в творчеството на Николай Хайтов” по конкурс за присъждане на научното звание „доцент”, 2008.
8. Рецензия за изследователски проект „Quod scripsi, scripsi. СТЪПКИ ОТ НАЧАЛОТО ІІ” с ръководител гл. ас. Биляна Борисова Гаврилова към СУ „Св. Климент Охридски”, 2008.
9. Доклад пред Научната комисия по филология при Висшата атестационна комисия по процедурата за избор на Доцент с кандидат Петър Стефанов Петров, 2008.
10. Научен рецензент на книгата на доц. д-р Страшимир Цанов „Историософски аспекти на българската литература”, преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, 2008.
11. Препоръка за кандидатурата на д-р Емилия Дворянова по конкурса на НБУ за доцент по Теория и история на литературата (творческо писане), 2008.
12. Рецензент на научните трудове на доц. Михаил Неделчев за присъждане на научното звание „професор по теория и история на литературата” на НБУ. по ном. специалност 05.04.02: нова и съвременна българска литература, 2009.
13. Рецензент на дисертационен труд на Полина Валентинова Венкова на тема: „Китайската художествена литература в България. Проблеми на рецепцията” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по номенклатура 05.04.06: литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (китайска литература), 2009.
14. Научен рецензент на книгата на Таня Стоянова. Детско-юношески периодичен печат. 1871-1918. Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград (под печат), 2011.

Есета и преводи

1. Пред великата стена на китайския характер. – Съвременник, 2005, 1.
2. Мирослав Антич. Из „Ходейки на ръце” (пр. от сръбски в съавт. с Ваня Швачко). –Съвременник, 2005, 2.
3. Мирослав Антич. Ходейки на ръце /есета или приказки/. Носач (пр. от сръбски в съавт. с Ваня Швачко). – Литературен вестник, бр.18 от 10-16.5.2006, 15-16.
4. Да попаднеш в Китай. – Литературен вестник, бр.32 от 11-17.10.2006, 12-13.
5. Китайският и българският вариант. Природа и култура. – Култура, бр. 44 (2483), 20.12.2007.
6. Да попаднеш в Китай. Китай през погледа на българските приятели. Второ изд. ИК „Хр. Ботев”, С., 2006, 96-103.
7. През окото на китайската литература, през окото на йероглифа. Литературен вестник, бр. 1, 2010, 7, 12-13; бр. 36-37, 2010.

Публикации в Public Republic:

Публикации за нея на сайта: