Public Republic Art Studio

Катя Станева

Katya Staneva

Катя Станева е родена през 1952 г. в град Видин.

Като доцент и доктор работи в Катедрата по българска литература в СУ„Св. Климент Охридски”. Научните интереси и публикациите й са в областта на литературата и културата на Българското възраждане, рецептивистиката, колективните идентичности. Авторка е на книгите „Атанас Илиев”(1993), „Апология на Българското. Творчеството на Г. Раковски”(1996) , „Гласове на Възраждането”(2001).

Образование

I гимназия „Христо Ботев”, град Русе, 1970
Българска филология, СУ”Св. Климент Охридски”, 1974
Редовна докторантура по възрожденска литература, БАН, Институт за литература, 1979-1982
От 1984 година последователно работи като асистент, старши асистент, главен асистент, доцент по възрожденска литература в Катедрата по българска литература към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”

Лекционни курсове

Българска възрожденска литература (за студенти от специалностите българска филология, славянска филология, балканистика във Факултета по славянски филологии на СУ)

Българската литература през ХIХ век (за втора специалност по българска филология в СУ)

Литература и идентичности (СИД)

Театър и идентичности през Българското възраждане (СИД)

Женски идентификации през Българското възраждане: реторики на национализма и на поевропейчването (СИД)

Литература, общество, култури (в магистърската програма по литературознание към Факултета по славянски филологии, СУ)

Смеховата култура през Възраждането (в магистърската програма по антропология и филология към Факултета по славянски филологии, СУ)

Българската литература на ХХ век ( в Загребския университет, Философски факултет, като гост преподавател, от 2007)

Публикации:

Книги:

1. Гласове на Възраждането. Полис, С.,2001.
2.Апология на Българското. Творчеството на Георги Раковски. УИ, С.,1996.
3.Атанас Трифонов Илиев. Просвета, Просвета, С.,1993.

Студии и статии:

Жените писателки през Възраждането. – В: Неслученият канон. Български писателки от възраждането до Втората световна война. С., Алтера, 2009

Подражанието като практика на себе си: пишещата жена през Възраждането. – Eslavistica Complutense. Publicaciones Universidad complutense de Madrid,Vol.9,2009
Фрагменти от смеховата култура на Българското възраждане. Петко Славейков. – В:Български език и литература, 2008, 3.

Места, гледища, прозрения (Възрожденски и днешни реторики) – В:Език и литература, 2008, 1-2.

Акустиките на гласа, който „гърми и тътне”: великите вини на великите сили. – В:Език и литература, 2007,1-2.

Солидните инвестиции на класиката. – В:Боян Пенев. Начало на Българското възраждане. Кама, С., 2005.

Фрагменти от любовния дискурс на Българското възраждане. Христо Ботев и Константин Миладинов. – В:Художникът и неговият образ. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Здравко Чолаков. УИ,С., 2004.

Възрожденски себеизричания. – В: Идентичности. Отражения. Игри. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Симеон Хаджикосев. УИ,С., 2004.

Фрагменти от любовния дискурс на Българското възраждане. – В: ESLAVICA COMPLUTENSE. T.IV, 2004, MADRID.

Употреби на смеха в творчеството на Петко Славейков. – В: Разночетения на текста. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Кирил Топалов.УИ, С., 2003.

Колажът като интерпретация: женски идентификации през Българското възраждане. – В: Теория през границите. Въведение в изследванията на рода. Полис, С.,2001.

Факти, фактори, фикции за Българското възраждане. – В: Страница, Пловдив, 2001, 1.

Женски идентификации през Българското възраждане: реторики на национализма и на цивилизоването. – В: Конструиране на традицията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева.УИ, С., 2000.

Фрагменти от любовния дискурс на Българското възраждане. Петко Славейков. – В: Език, Литература, Идентичност. УИ, С., 1999.

Разговорът между майка и син в поезията на Христо Ботев. – Възрожденският текст. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков.С., 1998.

Образи на родното в творчеството на Христо Ботев.-В:Творби и прочити. Тилия, 1996.

Списание „Памятник” – В: Периодика и литература, Т.2, БАН, 1993.

Българите и световното изложение през погледа на Ботев (Фейлетонът „Хайде на изложбата!”). – В:Текст и смисъл. УИ, С.,1992.

Поетическият свят на Райко Жинзифов. – В:Език и литература, 1992,2.
Хуманизъм и национална идеология в поезията на Георги Раковски. – В:Български език и литература, С., 1992,1.

Паисий Хилендарски. Добри Чинтулов. – В: Леков, Д., К.Топалов, К.Станева, Н.Чернокожев. Българска възрожденска литература. УИ,С.,1991, Второ изд.2001

Публикации на сайта: